ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
198
เดือนที่แล้ว
2,824
ปีนี้
12,570
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
137,241
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

“ ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข”

 

พันธกิจ

1) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านพื้นฐาน ให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านอย่างเป็นธรรม

 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรในชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดีจากความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ

 

3) การพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติให้สมดุลยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

4) พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

5) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสามารถเข้ามาตรวจสอบภาครัฐได้