ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
198
เดือนที่แล้ว
2,824
ปีนี้
12,570
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
137,241
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
1
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

"การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์"

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

25 พฤษภาคม 2566

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จำนวน 19 หมู่บ้าน ดังนี้
วันที่ 25 เม.ย. 66 หมู่ที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 18 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 26 เม.ย. 66 หมู่ที่ 2 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 19 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 28 เม.ย. 66 หมู่ที่ 8 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 9 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 1 พ.ค. 66 หมู่ที่ 14 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 5 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 2 พ.ค. 66 หมู่ที่ 7 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 17 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 3 พ.ค. 66 หมู่ที่ 6 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 13 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 8 พ.ค. 66 หมู่ที่ 15 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 12 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 9 พ.ค. 66 หมู่ที่ 3 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 16 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 10 พ.ค. 66 หมู่ที่ 4 เวลา 10.00-12.00 น. และหมู่ที่ 10 เวลา 13.00-15.00 น.
วันที่ 11 พ.ค. 66 หมู่ที่ 11 เวลา 10.00-12.00 น.

28 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู

ณ ศาลากลางหมู่บ้านจะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

27 เมษายน 2566

กิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ",องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยการนำของนายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ”

21 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 57 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายเอกภาพ สุขสังวรณ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดงาน

21 เมษายน 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2566

18 เมษายน 2566

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566 ณ วัดทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

10 เมษายน 2566

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 59 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายเอกภาพ สุขสังวรณ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดงาน

07 เมษายน 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2566 

ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม-30 มิถุนายน 2566

03 เมษายน 2566

งานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านทุ่งสว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วัดบ้านทุ่งสว่าง บ้านทุ่งสว่าง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

วันที่ 22-30 มีนาคม 2566

31 มีนาคม 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 17 มีนาคม 2566 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 

17 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

หลักสูตร "การเพาะเห็ดฟาง" 

ในวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ณ บ้านพลวง หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 

17 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันอังคาร ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้มองเห็นความสำคัญ โครงการดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตร ทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อการส่งเสริมการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ (การเพาะเห็ดนางฟ้า) การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร การส่งเสริมการสร้างอาชีพในพื้นที่ชุมชน การเข้าใจเข้าถึงอาชีพการเพาะเห็ด จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยครั้งนี้จะมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตเห็ดนางฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชน การเข้าใจเข้าถึงอาชีพการเพาะเห็ด
3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้พืชตระกูลเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้ฝึกอบรม

15 มีนาคม 2566

โครงการดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตร ทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อการส่งเสริมการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ (การเพาะเห็ดนางฟ้า),องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วัน อังคาร ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้มองเห็นความสำคัญ โครงการดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตร ทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อการส่งเสริมการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ (การเพาะเห็ดนางฟ้า) การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร การส่งเสริมการสร้างอาชีพในพื้นที่ชุมชน การเข้าใจเข้าถึงอาชีพการเพาะเห็ด จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยครั้งนี้จะมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตเห็ดนางฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชน การเข้าใจเข้าถึงอาชีพการเพาะเห็ด
3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้พืชตระกูลเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้ฝึกอบรม

14 มีนาคม 2566

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะครองใต้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน, และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสัง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการออกบริการประชาชน โดยการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และให้บริการประชาชนได้รับบริการชำระภาษี บริการตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว บริการฝึกอาชีพ กิจกรรมแพทย์แผนไทย มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และให้บริการเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ โดยแบ่งจุดให้บริการ 5 จุดบริการ จำนวน 19 หมู่บ้าน
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน เวลา 08.30 -12.00 น. หมู่ที่ 1, 2, 8, 9, 18, 19
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท เวลา 13.00 -16.30 น. หมู่ที่ 6, 13
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโชค เวลา 08.30 -12.00 น. หมู่ที่ 4, 10, 11, 12, 15
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง เวลา 13.00 -16.30 น. หมู่ที่ 5, 7, 17
วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เวลา 08.30 -16.30 น. หมู่ที่ 3, 14, 16

13 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (174 รายการ)